Logistikk og Produksjon for Dynamics NAV

Én integrert løsning som støtter og effektiviserer virksomhetens viktigste forretningsprosesser

I dag er det vanskeligere enn noen gang å innfri kundenes forventninger til pris, levering og kvalitet.

En logistikk- og produksjonsløsning fra EG kan hjelpe dere med å vinne tilbud og innfri kundenes forventninger med lønnsomme prosjekter som gir en sunn likviditet.

Les mer om løsningene våre

Viktige funksjoner for logistikk og produksjon

Sammenlignet med hva andre leverandører kan tilby, er EG Logistikk og Produksjon en utvidet Dynamics NAV-løsning med fullt integrerte funksjoner som støtter og effektiviserer de viktigste forretningsprosessene.

graf

Business Intelligence og rapportering

Vis mer

Business Intelligence og rapportering

Bygg beslutninger på ferske nøkkeltall og sanntidsdata

Business intelligence (BI) og rapportering gir enkel tilgang til nøyaktig de nøkkeltallene og KPI-ene som kreves for å jobbe systematisk med datadrevet beslutningsstøtte. Du kan trekke ut data fra Dynamics NAV og andre plattformer, belyse og presentere dem fra den vinkelen som gir størst mening og distribuere resultatet til relevante medarbeidere i virksomheten og til leverandører og andre samarbeidsparter.

Oppdatert innsikt på bakgrunn av forretningsbehov

Løsningen støtter en rekke BI- og rapporteringsløsninger, gir fleksible muligheter for skalering til vilkårlige datamengder og organisasjonsformer og kan produsere informasjon som kan vises i eller utenfor den valgte applikasjonen. Du kan også lage egne ad hoc-analyser og opprette rapporter for spesifikke behov.

 • Få konstant og oppdatert tilgang til relevante KPI-er og nøkkeltall.
 • Distribuer nøkkeltall til relevante medarbeidere og samarbeidsparter.
 • Utarbeid egne rapporter tilpasset virksomhetens behov.
 • Opprett og send automatisk ut varsler, for eksempel ved forsinket levering eller for lavt dekningsbidrag, via Dynamics NAV, e-post, Windows eller mobile enheter.

bankafstemning

Dokumentstyring og godkjenningsrutiner

Vis mer

Dokumentstyring og godkjenningsrutiner

Høyere produktivitet og bedre samarbeid med effektiv dokumentstyring

Optimer samarbeid og produktivitet gjennom enklere søking, henting, deling og arkivering av relevante filer og dokumenter. Det gir mer effektive rutiner, særlig hvis du benytter anledningen til å opprette og iverksette enkle og optimale prosesser for kontroll og godkjenning.

Mer effektiv deling og styring av samarbeid og informasjon bidrar til økt produktivitet og innsikt på tvers av virksomheten – helt fra du gir tilbud til fakturaen sendes ut.

 • Finn og få tilgang til relevant informasjon om kunder, samarbeidspartnere og prosjekter på ett sted.
 • Slå sammen strukturert og ustrukturert informasjon på tvers av flere plattformer.
 • Opprett og arkiver dokumenter, e-post og filer med henvisning til bestemte prosjekter.
 • Jobb målrettet med dokumenter fra Dynamics NAV, Outlook eller en mobil enhet.
 • Produser og koordiner alle dokumenter som skal følge leveransen til kunden.

E-faktura

Elektronisk ordre- og fakturahåndtering

Vis mer

Elektronisk ordre- og fakturahåndtering

Optimal håndtering og godkjenning av ordrer og fakturaer

Elektronisk ordre- og fakturahåndtering effektiviserer mottak, godkjenning og bokføring av fakturaer, og behandler også komplekse leveranser.

Løsningen støtter blant annet segmenterte godkjenningsrutiner der forskjellige enkeltpersoner skal godkjenne hver sin del av fakturaen. Dette forenkles ytterligere med en innebygd funksjon som selv foreslår hvem som skal godkjenne bestemte varelinjer eller lignende.

Betal bare for det du mottar

Modulen støtter elektronisk ordrebekreftelse og har et oppfølgingsverktøy som kontrollerer om det er overensstemmelse eller avvik mellom bestilling og den endelige leveransen, for eksempel på antalls- og varenummernivå. Det bidrar til å sikre at virksomheten bare betaler for faktisk mottatte varer og at leverandøren automatisk blir varslet, for eksempel ved overleveranse.

Informasjon om ordreendringer i god tid

Elektronisk ordre- og fakturahåndtering gir en samlet oversikt over bestillinger og leveranser, deriblant øyeblikkelig varsel om relevante endringer før bestillingen kommer. For eksempel endret stykkantall, prisglidning eller andre forhold som kan ha betydning for just-in-time-produksjon eller lignende.

Enkel fakturabehandling i alle mottatte formater

Løsningen støtter blant annet elektronisk mottatte fakturaer, PDF-format mottatt per e-post, innskanning av papirfakturaer og håndtering av skannede fakturaer. Den omfatter dessuten et innebygd nettgrensesnitt, slik at du for eksempel kan motta forespørsler om fakturagodkjenning per e-post og godkjenne fra distanse. Det er også mulig å fastsette prokuragrenser.

 • Oppnå betydelige besparelser i tids- og ressursbruk gjennom omfattende automatisering av mottaks- og godkjenningsrutiner.
 • Betal i tide, og unngå purregebyr.
 • Betal bare for faktisk mottatte, bestilte og eventuelt kvalitetsgodkjente varer.
 • Få varsler i tide ved eventuell prisglidning, over- eller underleveranse og forsinkelse.

transport

Frakt og forsendelse

Vis mer

Frakt og forsendelse

Automatisk logistikkhåndtering og bedre samarbeid med fraktselskapene

Løsningen effektiviserer mange sider av logistikkhåndteringen og kan blant annet opprette og levere all relevant elektronisk dokumentasjon automatisk. Det reduserer risikoen for bortkastet tid og misforståelser, og gir et best mulig utgangspunkt for å forhandle frem bedre avtaler og leveringsbetingelser.

Standardintegrasjon til de største fraktselskapenes systemer gjør logistikkhåndteringen strømlinjet og automatiserer utskrift av fraktbrev og etiketter med full støtte for pakkesporingsnummer i Dynamics NAV.

Automatisk overføring av all relevant informasjon

Du kan automatisk overføre informasjon om håndtering av farlig gods til fraktselskapet, slik at selskapet kan tilrettelegge ressursbruken og planlegge frakten i god tid. Modulen kan dessuten brukes til å opprette tolldokumenter og sende elektronisk fraktbrev til fraktselskapet.

Rask og enkel sammenligning av tilbud

Endelig gir løsningen mulighet til å strømlinje og automatisere samtidig innhenting av tilbud fra flere fraktselskaper for sammenligning. Dermed er det mulig å bestille på grunnlag av de gunstigste prisene og leveringsbetingelsene.

 • Reduser behandlingstid og feilrisiko.
 • Få lavere totalkostnader gjennom rabatt på heldigitale arbeidsrutiner.
 • Vær sikker på at pakkene og forsendelsene hentes og bringes til avtalt tid.
 • Sammenlign frakttilbud og velg på bakgrunn av sammenlignbare totalkostnader og fraktbetingelser.
 • Finn lettere frem til de beste leveringsbetingelsene, prisene og korteste transporttiden.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Vis mer

Kvalitetssikring

Integrer og dokumenter kvalitetsstyring i alle relevante prosesser

Kvalitetssikringsløsningen gir deg et integrert kvalitetsstyringssystem som gir mindre dobbeltarbeid, færre feil og manuelle prosesser, slik at du kan oppfylle interne forskrifter og krav fra myndigheter og kunder. Du sørger også for sanntidsdokumentasjon for kvalitetsmålinger, for eksempel til bruk i revisjoner.

Du kan integrere kvalitetsstyring som et fast element i alle relevante faser, deriblant mottak, produksjon, sluttkontroll og utsendelse – avhengig av dine egne og kundenes behov.

Gjør kvalitetsstyring til et fast element

Med kvalitetssikring må alle som håndterer de aktuelle produktene eller halvfabrikataene, alltid måle og registrere i henhold til angitte parametere som vekt, dimensjoner, avvik, toleranseverdier eller restfuktighet før prosessen kan fortsette. Modulen støtter leveranser med eller uten serie- eller batch/partinummer.

 • Gjør kvalitetskontroll til et fast element i relevante faser og prosesser.
 • Registrer all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med mottak, produksjon, kontroll og levering av varer.
 • Samle og organiser dokumentasjon i det relevante formatet (f.eks. pdf eller xml).
 • Dokumenter kvalitetsstyringsarbeidet og oppfyll krav fra myndigheter eller kunder på en bedre måte.
 • Konfigurer en kvalitetsstyringsmodell som passer nøyaktig til virksomhetens prosesser og kundenes behov.

afregning-inkasso

Lønnssystem

Vis mer

Lønnssystem

Enkel utregning av lønn basert på nøyaktige data fra produksjonen

Med Lønnssystem kan du automatisk generere lønn på bakgrunn av nøyaktige data fra produksjonen. Lønnen kan styres på ulike grunnlag, og du har et verktøy som støtter overenskomst, akkordlønn, differensierte og fleksible lokale avtaler samt vilkår for avtalt overtid m.m. Og, særlig kombinert med løsningen for styring på gulvet, har du et effektivt verktøy for håndtering av timelønnede medarbeidere og andre lønnstyper.

I tillegg gir det mulighet for desentralisert fraværsregistrering og fremtidige registreringer, deriblant ønske om og reservering av ferie.

 • Få god og fleksibel oversikt på tvers av avtaler, overenskomster og ansettelsesforhold.
 • Få et solid datagrunnlag for styring av pris, lønnsomhet og marginer.
 • Gjør produksjonsplanleggingen mer fleksibel og effektiv.
 • Få grunnlag for raskere utarbeiding av korrekte tilbud,
 • Styrk virksomhetens likviditetsstyring.

Manufacturing

Styring på gulvet

Vis mer

Styring på gulvet

Mer effektiv utnyttelse av tid og ressurser i produksjonen

Del opp produksjonsordrer og distribuer dem til medarbeiderne på gulvet for en effektiv og rasjonell organisering av arbeidet og mindre sløsing med tid. Medarbeiderne kan foreta registreringer ved å skanne strekkoder med håndterminal eller annen mobil enhet på “standere”, halvfabrikata og lignende. Det gir et sanntidsbilde av hvordan produksjonen går.

Enkel oversikt over arbeidsoppgaver

Modulen er utrolig allsidig og støtter både prosesstyring, tidsregistrering og plukkordrer. Den fungerer like bra med styrte prosesser som med selvstyrende team.

Det blir enklere for medarbeiderne å holde oversikt over hvilke oppgaver som venter neste gang samt å registrere alle relevante forhold i produksjonen. For eksempel materialforbruk og -testing eller kvalitetskontroll med data direkte fra kilden, produksjonsstans ved feil og så videre.

Nøyaktig lønnsgrunnlag for alle produksjonsmedarbeidere

Det er lett for medarbeiderne å registrere start- og sluttidspunkt for en oppgave minus pauser samt alle typer planlagt fravær som ferier eller kurs. Det gir et nøyaktig lønnsgrunnlag for timelønnede og støtter også akkord, differensierte timeavtaler og overenskomster.

Løsningen kan dessuten brukes til å styre og holde oversikt over tjenester, deriblant internt '”utlån” av faglærte som kanskje utfører oppgaver på tvers av avdelinger.

 • Få god oversikt over aktuelle og fremtidige produksjonsprosesser.
 • Utnytt tid og ressurser langt mer effektivt.
 • Støtt ren strekkoderegistrering.
 • Få oversikt over produksjonen i sanntid.

Fullmakt

Tegningsintegrasjon

Vis mer

Tegningsintegrasjon

Optimal planlegging og styring av design, konstruksjon og produksjon

Med tegningsintegrasjon blir det vesentlig enklere å utarbeide stykk- og produksjonslister på bakgrunn av CAD-tegninger eller andre former for lister, for eksempel Excel-regneark.

Det gir produksjonsplanleggere og konstruktører grunnlag for å planlegge og styre produksjonen mer rasjonelt, blant annet gjennom støtte for halvautomatisk opprettelse av stykklister og ruter til bruk i prisberegninger samt fremstilling av produksjonsmateriell m.m.

Komplett støtte for utvikling og beregning

Løsningen støtter hele designprosessen – inklusive prototyping – og samler informasjon som danner grunnlag for en samlet beregning av produksjonsrute, stykkliste og tilbud.

Løsningen gir dessuten et detaljert grunnlag for etterberegning av lønnsomhet og marginer samt mulighet for gjenbruk av beregninger, tilbud m.m.

 • Få et langt bedre grunnlag for å styre og optimere design-, konstruksjons-, og produksjonsprosessene.
 • Planlegg slik at du designer og konstruerer etter optimal bruk av virksomhetens eget komponentkartotek, noe som gjør det mulig å redusere antall lagerførte komponenter til et minimum.
 • Reduser risikoen for feil og ubehagelige overraskelser.
 • Få mulighet til å skille mellom konstruksjon og konfigurasjon, noe som gir grunnlag for bedre marginer.

Bank

Utgifter og betalinger

Vis mer

Utgifter og betalinger

Bedre oversikt over og mer effektiv håndtering av betalinger

Ved hjelp av løsningen for utgifter og betalinger kan reiseutgifter og utlegg håndteres mer effektivt. For eksempel kan medarbeiderne skanne bilag med smarttelefonen og legge dem direkte inn i Dynamics NAV. Prosessen blir digital, raskere og mer nøyaktig, og du eliminerer mye fysisk papirarbeid som sparer medarbeiderne for manuelle rutiner.

Bedre oversikt over kostnader

Effektiviser betalinger til kreditorer og medarbeidere, og styr medarbeidernes utgifter (expense management) mer effektivt. Det gir blant annet grunnlag for løpende kontroll med utgifter og korrekt bokføring – blant annet kan utlegg knyttes til bestemte produksjons- og serviceordrer. Du kan også opprette varsling til prosjektledere ved eventuelle budsjettoverskridelser.

 • Få et sanntidsbilde av utgiftene.
 • Gjør det enkelt for medarbeiderne å levere bilag.
 • Oppnå både fleksibilitet og oversikt i betalingshåndteringen.
 • Bevar overblikket og forebygg uventede budsjettoverskridelser.

 

project

Visuell produksjonsplanlegging

Vis mer

Visuell produksjonsplanlegging

Enkel grafisk oversikt over bemanningsplanlegging og produksjonsstyring

Planlegg bemanningen i produksjonen raskt og nøyaktig med et brukervennlig, grafisk basert verktøy enten du trenger å foreta langsiktig grovplanlegging, finplanlegge produksjonen på ukebasis eller holde oversikt og detaljstyre på dagsbasis.

Modulen gjør det enklere å prioritere og tilrettelegge bemanningen slik at du kan tildele ressurser avhengig av fremdrift og faktisk behov. Dermed kan du redusere risikoen for både overbemanning og flaskehalser.

I tillegg blir det lettere for selvstyrende team å finne ut hvilke oppgaver som venter og se hvem som allerede jobber med hva.

 • Unngå overbemanning og flaskehalser med effektiv bemanningsplanlegging.
 • Sammenlign planer med faktisk fremdrift og reager raskt på avvik og forsinkelser.
 • Planlegg på grunnlag av flere mulige scenarier og optimer ressursplanleggingen etter den mest optimale løsningen.
 • Få mulighet til å optimere leveranse av saker og prosjekter.

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.