Alt du behøver å vite om ISO-sertifisering
24. januar 2024

Internkontroll enkelt forklart

Internkontroll er en viktig prosess som bidrar til at virksomheter kan oppnå målene sine på en effektiv og lovlig måte. I denne artikkelen vil vi forklare hva internkontroll er, hvorfor det er viktig, og hvordan det kan implementeres i praksis. Vi vil også se på vanlige utfordringer ved internkontroll og hvordan man kan håndtere dem. Videre vil vi diskutere sammenhengen mellom internkontroll og etterlevelse av lovverket, samt hvordan man kan evaluere effektiviteten av internkontrollen. Til slutt vil vi se på fordeler ved å bruke et digitalt styringssystem for internkontroll.


Er du interessert i å lære mer om internkontrollforskriften? Les her


Hva er internkontroll?

Internkontroll kan defineres som de tiltakene en virksomhet selv gjennomfører internt (egenkontroll) for å sikre at aktiviteter planlegges, utføres, følges opp og forbedres i samsvar med målsettinger og krav i lovverk og regler. Hensikten med internkontroll er å identifisere og håndtere risikoer for å redusere sannsynligheten for feil, mangler og avvik. Internkontroll omfatter dermed både strukturerte prosesser, rutiner og regler, samt egnede kontrolltiltak. Totalt sett bidrar god internkontroll til å sikre kvaliteten i bedriftens drift.


Krav til internkontroll

De spesifikke kravene til internkontroll er nøye definert i internkontrollforskriften, som kan finnes på lovdata.no. Denne forskriften gir klare retningslinjer for hvordan bedrifter skal implementere og opprettholde en effektiv internkontroll, og den er et viktig verktøy for å sikre at virksomheten er i samsvar med gjeldende regelverk.

En god internkontroll bør være tilpasset virksomhetens behov og risikoprofil. Det er viktig at den er fleksibel og kan tilpasses endringer i virksomhetens omgivelser og rammebetingelser. Videre bør internkontrollen være dokumentert, slik at den er synlig for alle ansatte og nødvendige forbedringer kan identifiseres og implementeres.

Laws-regulations-1000x500.jpg


Effektiv internkontroll i virksomheten

For å oppnå en effektiv internkontroll er det viktig å ha et godt samarbeid mellom ulike avdelinger og nivåer i virksomheten. Dette sikrer at informasjon og kunnskap blir delt på tvers av organisasjonen, og at alle ansatte har en felles forståelse av internkontrollens betydning og formål.


Risikovurdering og internrevisjon

En sentral del av internkontrollen er risikovurdering. Dette innebærer å identifisere og analysere potensielle risikoer som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse. Risikovurderingen bør gjøres jevnlig og oppdateres i tråd med endringer i virksomhetens omgivelser og rammebetingelser.

Et annet viktig element i internkontrollen er internrevisjon. Dette er en uavhengig og systematisk gjennomgang av virksomhetens internkontroll for å vurdere om den er tilstrekkelig og effektiv. Internrevisjonen kan bidra til å avdekke eventuelle svakheter eller mangler i internkontrollen, og gi anbefalinger for forbedringer.

Industry-audit-1000x500jpg.jpg

Etikk og moral

Internkontroll er også knyttet til etikk og moral i virksomheten. En god internkontroll sikrer at virksomheten opererer i samsvar med gjeldende lover og regler, og at det legges vekt på etisk og ansvarlig adferd. Dette bidrar til å opprettholde virksomhetens omdømme og tillit hos kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.


Økt konkurransefortrinn

I tillegg til å oppfylle lovpålagte krav, kan en effektiv internkontroll også gi virksomheten konkurransefortrinn. Gjennom å ha gode rutiner og kontrolltiltak kan virksomheten redusere risikoen for økonomiske tap, skader på omdømmet og andre uønskede hendelser. Dette kan bidra til å styrke virksomhetens posisjon i markedet og skape tillit hos kundene.

 

Hvorfor er internkontroll viktig?

Internkontroll er viktig av flere grunner. For det første bidrar det til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i lovverket. Lovpålagte krav kan variere avhengig av bransje og virksomhetens størrelse, men uavhengig av dette er det viktig å ha kontrollrutiner på plass for å sikre etterlevelse av gjeldende regler og forskrifter.

Construction-tablet-1000x500jpg.jpg

Redusere risiko

Internkontroll er også viktig for å redusere risikoen for feil og mangler. Ved å identifisere potensielle risikoer og implementere egnede kontrolltiltak, kan virksomheten minimere sannsynligheten for avvik og dermed redusere skadevirkninger for både virksomheten og dens interessenter.


Sikre god økonomistyring

En annen viktig grunn til å ha internkontroll er å sikre god økonomistyring. Gjennom effektive kontrollrutiner kan virksomheten identifisere og forebygge økonomiske uregelmessigheter, som for eksempel svindel eller misbruk av ressurser. Dette bidrar til å opprettholde en sunn økonomisk situasjon og beskytte virksomhetens omdømme.


Økt kundetilfredshet

Internkontroll spiller også en avgjørende rolle i å sikre kvalitet og kundetilfredshet. Ved å ha kontrollrutiner på plass kan virksomheten sikre at produkter og tjenester oppfyller kvalitetsstandarder og forventninger fra kundene. Dette bidrar til å bygge tillit og lojalitet blant kundene, og kan gi virksomheten konkurransefordeler.

Business-reviews-1000x500.jpg

Effektivisering av interne prosesser

I tillegg kan internkontroll bidra til å effektivisere virksomhetens interne prosesser. Gjennom å identifisere og eliminere unødvendige eller ineffektive rutiner kan virksomheten spare tid og ressurser. Dette kan frigjøre ressurser som kan brukes til andre formål, for eksempel innovasjon eller forbedring av eksisterende produkter og tjenester.


Sikre et godt arbeidsmiljø

Til slutt er internkontroll viktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Gjennom å ha klare retningslinjer og rutiner kan virksomheten sikre at ansatte har en trygg og helsefremmende arbeidsplass. Dette kan bidra til å redusere sykefravær og øke trivsel blant de ansatte, noe som igjen kan ha positiv innvirkning på produktivitet og arbeidsresultater.

 

Grunnleggende prinsipper for internkontroll

For å oppnå en effektiv internkontroll, er det viktig å følge noen grunnleggende prinsipper. Disse prinsippene inkluderer:

  1. Tydelig ansvarsfordeling og rollefordeling.
  2. Kompetanse og opplæring av ansatte.
  3. Dokumentasjon av vesentlige prosesser og rutiner.
  4. Uavhengig vurdering av internkontrollen.
  5. Periodisk gjennomgang og oppdatering av internkontrollen.

Ved å følge disse prinsippene kan virksomheten sikre at internkontrollen er solid og tilpasset de spesifikke behovene og risikoene virksomheten står overfor.


Rolle- og ansvarsfordeling

For å oppnå en tydelig ansvarsfordeling og rollefordeling i internkontrollen er det viktig å definere klare ansvarsområder for de ulike rollene i organisasjonen. Dette bidrar til å unngå forvirring og overlapping av ansvar, og sikrer at alle vet hva som forventes av dem. En grundig gjennomgang av organisasjonsstrukturen kan være nødvendig for å sikre at ansvarsfordelingen er hensiktsmessig og effektiv.

Staff-training-1000x500.jpg


Kompetanse og opplæring

Kompetanse og opplæring av ansatte er også avgjørende for en effektiv internkontroll. Det er viktig at alle ansatte har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Dette kan oppnås gjennom opplæring og kompetanseutviklingstiltak, som for eksempel kurs, workshops og mentorordninger. Ved å investere i opplæring og kompetanseutvikling viser virksomheten at de tar internkontrollen på alvor og ønsker å sikre at alle ansatte er i stand til å utføre sine oppgaver på en god måte.


Dokumentasjon av prosesser og rutiner

Dokumentasjon av vesentlige prosesser og rutiner er en annen viktig del av internkontrollen. Ved å ha klare og tydelige dokumenter som beskriver hvordan ulike prosesser og rutiner skal utføres, blir det enklere for ansatte å følge disse og sikre at de blir utført på en korrekt måte. Dokumentasjonen bør være tilgjengelig for alle ansatte, og det bør være et system for å oppdatere og revidere dokumentene ved behov.


Uavhengig vurdering

En uavhengig vurdering av internkontrollen kan være nyttig for å identifisere eventuelle svakheter eller forbedringsområder. Dette kan gjøres ved å involvere eksterne revisorer eller interne revisjonsavdelinger som har kompetanse på området. En uavhengig vurdering kan gi verdifulle innspill og anbefalinger for å styrke internkontrollen og redusere risikoen for feil og misligheter.


Periodisk gjennomgang og oppdatering

Periodisk gjennomgang og oppdatering av internkontrollen er nødvendig for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv. Virksomheten bør regelmessig evaluere og vurdere om internkontrollen fungerer som den skal, og om den er tilpasset endringer i virksomheten og omgivelsene. Dette kan gjøres gjennom internrevisjoner, risikovurderinger og andre egnede metoder. Ved å opprettholde en kontinuerlig forbedringsprosess kan virksomheten sikre at internkontrollen er i tråd med beste praksis og tilpasset virksomhetens behov.

 

Hvordan implementere internkontroll i praksis

Implementering av internkontroll i praksis kan være en omfattende prosess, men det er viktig å ta det stegvis. Først og fremst bør virksomheten kartlegge og identifisere risikoer og sårbarheter. Dette kan gjøres ved å gjennomføre risikoanalyser og vurdere hvilke kontrolltiltak som er nødvendige for å redusere risikoen.

Team-meeting-1000x500.jpg

Deretter bør virksomheten dokumentere de identifiserte prosessene og rutinene. Dette bidrar til å sikre at ansatte har klare retningslinjer å følge. Dokumentasjonen bør være tilgjengelig for de ansatte, og det bør være klare prosedyrer for hvordan avvik og feil skal håndteres.

Implementeringen av internkontrollen bør også inkludere opplæring av ansatte. Dette er viktig for å sikre at alle ansatte forstår sin rolle i internkontrollprosessen og er i stand til å utføre sine oppgaver i tråd med prosedyrene og retningslinjene.

 

Vanlige utfordringer ved internkontroll og hvordan håndtere dem

Selv om internkontroll er viktig, kan det være utfordrende å implementere og opprettholde. Noen vanlige utfordringer inkluderer manglende forståelse og bevissthet blant ansatte, manglende ressurser og manglende oppfølging.


Opplæring, bevisstgjøring og oppfølging

For å håndtere disse utfordringene, er det viktig å sørge for at det er tilstrekkelig opplæring og bevisstgjøring blant de ansatte. Dette kan gjøres gjennom opplæringsprogrammer og jevnlig kommunikasjon om betydningen av internkontroll. Videre er det viktig å sikre tilstrekkelige ressurser til internkontroll, både i form av bemanning og verktøy.

Accepted-1000x500.jpg

En annen viktig faktor er oppfølging. Det er ikke nok å implementere internkontrollen en gang, det er viktig å kontinuerlig evaluere og forbedre den. Dette kan gjøres gjennom regelmessige revisjoner og gjennomgang av interne prosesser.

 

Internkontroll og etterlevelse av lovverket

Som nevnt tidligere er internkontroll viktig for å sikre etterlevelse av gjeldende lovverk og regler. Gjennom internkontrollprosessen kan virksomheten identifisere og håndtere risikoer knyttet til etterlevelse og etablere egnede kontrolltiltak.


Prosedyrer og rutiner

Det bør være klare prosedyrer og rutiner for hvordan virksomheten skal håndtere lover og regler på ulike områder. Videre bør det være systemer for å overvåke og følge opp etterlevelsen av disse prosedyrene. Dette kan inkludere jevnlige revisjoner og rapportering om status for etterlevelse til relevante myndigheter.

 

Hvordan evaluere effektiviteten av internkontrollen

For å sikre at internkontrollen fungerer som den skal, er det viktig å evaluere effektiviteten jevnlig. Dette kan gjøres gjennom internkontrollrevisjoner og vurdering av måloppnåelse.


Internrevisjon

Internkontrollrevisjoner bør gjennomføres med jevne mellomrom for å identifisere eventuelle svakheter og forbedringsområder. Det bør også vurderes om kontrolltiltakene er tilstrekkelige og om de gir ønsket effekt.

Videre bør virksomheten vurdere om internkontrollen bidrar til å oppnå virksomhetens overordnede målsettinger. Dette kan gjøres gjennom målinger og evaluering av resultater og sammenligning med tidligere perioder.

Audit-analytics-1000x500jpg.jpg

 

Bruk av digitalt styringssystem for internkontroll

Digitale styringssystemer kan være nyttige verktøy for implementering og oppfølging av internkontroll. Disse systemene kan automatisere prosesser og sørge for en strukturert og effektiv gjennomføring av internkontrollaktiviteter.


Tilgjengeliggjøre viktig data

Et digitalt styringssystem kan bidra til å sikre at prosedyrer og rutiner er tilgjengelige for alle ansatte, og at oppgaver og ansvar er tydelig definert og fordelt. Videre kan systemet generere rapporter og analyser, slik at virksomheten kan vurdere effektiviteten av internkontrollen og identifisere områder som krever forbedring.


Kontinuerlig forbedring

Til slutt kan et digitalt styringssystem bidra til å sikre at internkontrollen er kontinuerlig forbedret. Systemet kan facilitere en jevnlig gjennomgang og oppdatering av internkontrollen og bidra til å sikre at virksomheten holder seg oppdatert med endringer i lovverket og beste praksis.

 

Oppsummering

Oppsummert er internkontroll en viktig prosess som bidrar til at virksomheter oppnår sine målsettinger på en effektiv og lovlig måte. Gjennom implementering og oppfølging av internkontroll kan virksomheten identifisere og håndtere risikoer, sikre etterlevelse av lover og regler, og kontinuerlig forbedre sine interne prosesser. Ved hjelp av et digitalt styringssystem kan internkontrollen effektiviseres og mulighetene for suksess økes.