Digitalt styringssystem
30. november 2023

Er et digitalt kvalitetsstyringssystem viktig og riktig for din virksomhet?

Et digitalt styringssystem for kvalitet kan være løsningen du trenger for å ta virksomheten din til neste nivå. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor et nettbasert kvalitetsstyringssystem er så viktig for alle virksomheter, samt fordelene, implementeringen og utfordringene knyttet til dette.


Hva er et digitalt styringssystem for kvalitet?

Funksjonalitet i et digitalt kvalitetsstyringssystem

Et digitalt kvalitetsstyringssystem er et verktøy som hjelper virksomheter med å effektivisere og automatisere prosessene knyttet til kvalitetsstyring. Systemet er designet for å håndtere alt fra dokumentasjon og registrering til overvåking av kvalitetsmål og analysering av data. Det gir en sentralisert og organisert plattform for bedre styring av bedriftens kvalitetsprosesser.


Et digitalt styringssystem for kvalitet kan være avgjørende for virksomheter som ønsker å opprettholde høy kvalitet i sine produkter og tjenester, samt de som har behov for sertifiseringer. Ved å implementere et slikt system kan virksomheten sikre at alle prosesser og aktiviteter utføres i samsvar med gjeldende standarder og retningslinjer.


Systemet kan også bidra til å forbedre effektiviteten og produktiviteten i virksomheten ved å redusere manuelle oppgaver og automatisere rutineprosesser. Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes på mer verdiskapende oppgaver.

Office-1000x500.jpg


Hvordan fungerer et digitalt styringssystem for kvalitet?

Ett av hovedmålene med et digitalt styringssystem er å forenkle og automatisere arbeidsflyten i kvalitetsstyringsprosessen. Systemet kan benyttes til å samle og strukturere data, organisere dokumenter, sende varsler og påminnelser om viktige oppgaver, og gi sanntidsrapporter og analyser for bedre beslutningstaking. Det gir også en mulighet for samarbeid og informasjonsdeling på tvers av organisasjonen, slik at alle involverte parter kan samarbeide sømløst.


Et digitalt styringssystem for kvalitet kan integreres med andre systemer og verktøy som brukes i virksomheten, for eksempel ERP-systemer, produksjonssystemer og leverandørstyringssystemer. Dette muliggjør en sømløs datautveksling og gir en helhetlig oversikt over alle bedriftens prosesser.


Systemet kan også bidra til å identifisere og håndtere avvik og feil i de forskjellige prosessene. Ved å ha en sentralisert plattform for registrering og oppfølging av avvik, kan virksomheten raskt identifisere årsakene til problemene og iverksette tiltak for å forhindre gjentakelse.


Et digitalt styringssystem for kvalitet kan også være et nyttig verktøy for å oppfylle kravene i ulike kvalitetsstandarder og sertifiseringer. Systemet kan hjelpe virksomheten med å dokumentere og bevise at de oppfyller kravene i standardene, og dermed styrke sin konkurransekraft og omdømme.

 

Fordelene med et digitalt styringssystem for kvalitet

Økt effektivitet og produktivitet

Et digitalt styringssystem for kvalitet kan bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten i virksomheten din. Gjennom forenkling og automatisering av prosesser kan du frigjøre tid og ressurser som tidligere ble brukt på manuelle oppgaver. Dette betyr at ansatte kan fokusere på å drive virksomheten fremover i stedet for å bli fanget opp i administrative oppgaver. Over tid kan dette føre til betydelige kostnadsbesparelser og økt inntjening.


For eksempel, ved å implementere et sky-basert styringssystem, kan du automatisere oppgaver som tidligere ble gjort manuelt, som å registrere og overvåke kvalitetsparametere, generere rapporter og analysere data. Dette frigjør tid for de ansatte til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver, som produktutvikling, markedsføring eller kundeservice.

Industry-1000x500.jpg


Forbedret kvalitetskontroll

Et digitalt styringssystem gir deg bedre kontroll over kvaliteten på produktene og tjenestene dine. Systemet kan bidra til å identifisere og løse problemer tidligere i prosessen, noe som minimerer risikoen for feil og defekte produkter. Du kan enkelt overvåke og spore kvalitetsparametere og implementere tiltak for kontinuerlig forbedring. Dette kan bidra til å bygge et godt omdømme blant kundene og skape tillit til virksomheten din.


For eksempel, et skybasert styringssystem kan gi deg muligheten til å sette opp inspeksjoner og tester med faste intervaller for å sikre at produktene oppfyller de nødvendige kvalitetsstandardene. Du kan også benytte systemet til å spore hvert trinn i produksjonsprosessen, fra råvarer til ferdige produkter. Dette gjør det enklere å identifisere eventuelle avvik og ta nødvendige tiltak for å forbedre kvaliteten.

ISO-1000x500jpg.jpg


Reduserte kostnader og risiko

Et digitalt styringssystem kan også bidra til å redusere kostnader og risiko knyttet til kvalitetsstyring. Ved å forenkle og optimalisere prosesser kan du minimere sjansen for menneskelige feil og redusere behovet for manuell oppfølging og kontroll. Dette kan redusere kostnader knyttet til feilproduksjon, avfall og reklamasjoner. I tillegg gir systemet bedre sporbarhet og dokumentasjon, noe som kan bidra til å redusere risiko for juridiske konsekvenser og etterlevelse av regelverk.


For eksempel, et digitalt styringssystem kan automatisk generere rapporter og analyser basert på innsamlet data. Dette gir deg bedre innsikt i kvalitetsprestasjonene til virksomheten din og muligheten til å identifisere områder som trenger forbedring. Ved å identifisere og løse problemer tidlig, kan du redusere kostnader knyttet til reklamasjoner, tilbakekalling av produkter og potensielle juridiske konsekvenser.


Implementering av et digitalt styringssystem for kvalitet

Vurdering av virksomhetens behov

Før du implementerer et digitalt styringssystem for kvalitet, er det viktig å evaluere virksomhetens behov. Dette innebærer å identifisere eksisterende utfordringer og områder for forbedring, samt å sette klare mål for hva du ønsker å oppnå med systemet. Det er også viktig å involvere alle relevante parter; som ledelsen, ansatte/sluttbrukere og leverandører, for å sikre at systemet er tilpasset virksomhetens spesifikke behov.

En grundig vurdering av virksomhetens behov kan bidra til å identifisere områder der et digitalt styringssystem kan gi betydelige fordeler. For eksempel kan det hjelpe med å automatisere arbeidsflyt, forbedre sporbarhet og redusere risiko for feil. Ved å involvere alle relevante interessenter i vurderingsprosessen, kan du sikre at systemet adresserer deres behov og utfordringer.


Det er også viktig å vurdere virksomhetens fremtidige behov når du evaluerer et digitalt styringssystem. Du bør vurdere om systemet er skalerbart og kan tilpasses virksomhetens vekst. Dette kan bidra til å sikre at investeringen i et digitalt styringssystem for kvalitet er langsiktig og kan støtte virksomhetens utvikling over tid.

Reports-1000x500.jpg

 

Velge riktig system for din virksomhet

Når du har kartlagt behovene dine, er neste steg å velge riktig digitalt styringssystem for kvalitet. Det finnes flere ulike leverandører og systemer å velge mellom, så det er viktig å vurdere nøye hvilke funksjoner og egenskaper som er viktige for virksomheten din. Se etter et system som er brukervennlig, skalerbart og som kan tilpasses virksomhetens vekst. Det kan også være lurt å sjekke referanser fra andre som har implementert systemet.


Når du vurderer ulike systemer, kan det være nyttig å se etter et system som tilbyr funksjoner som forenkling av arbeidsflyt, sporbarhet av data og mulighet for å generere rapporter. Disse funksjonene kan bidra til å effektivisere kvalitetsstyringsprosessen og gi bedre innsikt i virksomhetens ytelse.


Det kan også være lurt å vurdere om systemet kan integreres med andre eksisterende systemer i virksomheten, som for eksempel ERP-systemer eller produksjonssystemer. Dette kan bidra til å strømlinjeforme arbeidsprosesser og sikre at informasjonen er tilgjengelig på tvers av ulike systemer.

 

Opplæring og støtte for ansatte

Når systemet er valgt og implementert, er det viktig å gi tilstrekkelig opplæring og støtte til ansatte. Et digitalt styringssystem kan være komplekst, og det er viktig at alle brukere forstår hvordan det fungerer og hvordan de skal bruke det effektivt. Sørg for å tilby opplæring og veiledning til alle relevante parter, og ha en kontinuerlig støtteprosess på plass for å håndtere eventuelle problemer eller spørsmål som måtte oppstå.


Opplæringen kan omfatte opplæringsøkter, workshops og brukerveiledninger. Det kan også være nyttig å tilby opplæring på ulike nivåer, slik at brukerne kan lære i sitt eget tempo og få den opplæringen de trenger for å utføre sine oppgaver effektivt. Dette vil også ofte være noe leverandøren av systemet tilbyr sine kunder.


I tillegg til opplæring er det viktig å ha en kontinuerlig støtteprosess på plass. Dette kan inkludere en helpdesk eller supportteam som kan hjelpe brukerne med eventuelle problemer eller spørsmål de måtte ha. Det kan også være nyttig å ha en brukergruppe der brukere kan dele erfaringer og beste praksis med hverandre. Denne prosessen kan også gå via leverandørens egen kundeportal.


Ved å gi tilstrekkelig opplæring og støtte til ansatte, kan du bidra til å sikre en vellykket implementering og bruk av det digitale styringssystemet for kvalitet.

Accepted-1000x500.jpg

 

Utfordringer og løsninger ved bruk av et digitalt styringssystem for kvalitet

Vanlige utfordringer ved implementering

Når du implementerer et digitalt styringssystem for kvalitet, kan det oppstå en rekke utfordringer. Dette inkluderer motstand mot endring fra ansatte, tekniske problemer og behovet for tilpasninger til eksisterende systemer. Det er viktig å være forberedt på disse utfordringene og ha prosesser på plass for å takle dem. Dette kan inkludere kommunikasjon, opplæring og endringsledelse for å sikre en jevn implementering.


Hvordan overvinne motstand mot endring

Motstand mot endring er en vanlig utfordring ved implementering av et digitalt styringssystem for kvalitet. For å overvinne dette er det viktig å kommunisere godt om fordelene med systemet og involvere ansatte tidlig i prosessen. Sørg for å skape en positiv holdning til endringen og gi støtte og veiledning underveis. Det kan også være nyttig å oppmuntre til brukermedvirkning og tilby anerkjennelse og belønning for vellykket implementering.


Vedlikehold og oppdatering av systemet

Et digitalt styringssystem for kvalitet krever kontinuerlig vedlikehold og oppdatering for å fungere optimalt. Dette inkluderer sikkerhetsoppdateringer, systemutvidelser og oppdatering av prosesser og rutiner. Det er viktig å ha en plan for systematisk vedlikehold og oppdatering, og sørge for at alle brukere er involvert i dette. Dette vil bidra til å sikre at systemet fortsetter å fungere effektivt og tilpasses virksomhetens endrede behov over tid. Det er vanlig at leverandøren av systemet selv tar ansvar for sikkerhets- og systemoppdateringer.


Et digitalt styringssystem for kvalitet kan virkelig være av uvurderlig verdi for alle typer virksomheter. Det kan forbedre effektiviteten, kontrollen og kvaliteten, samtidig som det reduserer kostnader og risiko. Ved å gjennomføre en grundig evaluering og implementering, og håndtere eventuelle utfordringer underveis, kan du sikre at virksomheten din kan dra nytte av det digitale styringssystemet og styrke din konkurransekraft i markedet.