IT-løsninger til prosessindustrien

Økende krav fra kundene, knivskarp global konkurranse og strammere regler har satt omsetningen under press.

Få kontroll på prosessene, og bli mer konkurransedyktige med IT-løsninger til prosessindustrien basert på Dynamics 365 og Dynamics AX.

Les mer

Viktige funksjoner til bransjen deres

EG's løsninger til prosessindustrien omfatter utvidede funksjoner, som er utviklet spesielt til moderne prosessvirksomheter og hjelper dem med å løse sine forretningsmessige utfordringer, som igjen er avgjørende for hvordan de klarer seg på viktige områder innen prosessindustrien.

 • Føde- og drikkevarer
 • Kjemikalier
 • Legemidler
 • Plast
Tilbake
Fremover

Oppfyll kundenes behov for kvalitet og gjennomsiktighet

Kundenes etterspørsel etter sunnere fødevarer og høyere standarder for fødevaresikkerhet øker behovet for gjennomsiktighet i produksjonsprosessen og for synliggjørelse av utfordringer i forbindelse med innkjøp, sikkerhet og bærekraft i hele forsyningskjeden. 

Derfor skal formuleringer, prosesser og teknologier tilpasses, og man skal finne nye måter å sikre, dokumentere og automatisere overholdelse av kravene på. 

En EG-løsning til prosessindustrien hjelper dere med å oppfylle kundenes forventninger, samtidig som at dere oppnår større effektivitet og økte besparelser med en strømlinjeformet produksjons- og forsyningskjede. Dere kan: 

 • Implementere fleksibel funksjonalitet for hele produktets livssyklus i forretningsprosessene deres
 • Sikre kvaliteten med avanserte prosedyrer til kvalitetskontroll og prøvetaking
 • Dokumentere produktene deres med dynamisk generering av standardiserte datablader og sertifikater
 • Sikre overholdelse av de godkjennelseskravene som er integrert i kvalitetskontrollprosessen
 • Få automatisk «klarsignal» fra flere forskjellige ledd i produksjonen
 • Optimere prosesser og oppfylle krav om fleksibel emballasje med avansert emballasjestyring.

Bærekraftig matvareproduksjon med automatisert prosesskontroll. Les mer.

Kontakt oss for å få ytterligere informasjon

Bærekraftig matvareproduksjon med automatisert prosesskontroll.

Optimer produksjonsprosessene deres, og lev opp til kvalitets- og sikkerhetskravene

Kjemikalieproduserende virksomheter opplever stigende konkurranse og press på prisene som følge av svingende råstoffpriser, stigende energipriser og sesongutsving.

Samtidig er det viktigere enn noensinne å ha et sterkt sporingssystem, slik at tilbakekallelser og kvalitetskontroller kan håndteres effektivt.

En EG-løsning til prosessindustrien kan hjelpe dere med å fastholde rentabiliteten ved å sikre balanse mellom produktkvalitet og sikkerhetskrav med effektive planleggings-, dokumentasjons- og produksjonsprosesser. Dere kan: 

 • Innfri forventningene til kvalitet med avansert kvalitets- og prøvestyring
 • Optimere resultatene med styring av formler, aktiver og inntekter
 • Oppnå raskere prosesser med automatisert produksjonskontroll og -frigivelse
 • Få automatisk «klarsignal» fra flere forskjellige ledd i produksjonen
 • Dokumentere produktene deres med dynamisk generering av standardiserte datablader og sertifikater
 • Oppfylle krav om fleksibel emballasje med avansert emballasjestyring
 • Letne håndteringen av kontroller og returneringer med avansert styring av sporbarhet.

Kontakt oss for å få ytterligere informasjon

Kjemikalier

Fasthold veksten og rentabiliteten på tross av utfordringer

I takt med at vekstratene i bransjen flater ut og strammere globale regler øker kompleksiteten i hele forsyningskjeden, kommer legemiddelprodusentene under press for å redusere time-to-market og kontrollere driftsomkostningene, uten at det går ut over kvaliteten.

Mange skynder seg å innføre revolusjonerende ny teknologi og nye forretningsmodeller for å øke rentabiliteten.

En EG-løsning til prosessindustrien gjør dere bedre rustet til disse utfordringene. Den understøtter endringer i virksomhetens forretningsfokus med fleksibel produksjonsplanlegging og sammenhengende driftsprosesser, slik at dere kan:

 • Innfri forventningene til kvalitet med avansert kvalitets- og prøvestyring
 • Styrke prosessene for kvalitetsgodkjennelse med bruk av elektroniske signaturer
 • Optimere produksjonsressursene, slik at nye produkter kan lanseres rentabelt
 • Følge god produksjonspraksis og leve opp til komplekse myndighetskrav
 • Oppnå raskere prosesser med automatisert produksjonskontroll og -frigivelse
 • Oppnå fleksibilitet og respondere raskt på nye muligheter.

Kontakt oss for å få ytterligere informasjon

Farmasi

Produser ansvarlig, og nå målene deres for vekst

Sterkere og mer holdbare plasttyper erstatter i økende grad mange tradisjonelle metallprodukter, og dette skaper grobunn for markant vekst i plastindustrien.

Forsyningskjeden og produksjonsprosessene deres skal dog tilpasses de økende forventningene til bærekraft og andre miljøhensyn.

En EG-løsning til prosessindustrien kan hjelpe dere med å sikre en ansvarlig produksjon, samtidig med at den understøtter målene deres for vekst og rentabilitet. Dere kan:    

 • Redusere svinn med effektiv styring av biprodukter og samprodukter
 • Innfri forventningene til kvalitet og politikk i forbindelse med innkjøp, med avansert godkjennelse og kontroll av leverandører
 • Oppnå raskere prosesser med automatisert produksjonskontroll og -frigivelse
 • Implementere fleksibel funksjonalitet for hele produktets livssyklus i forretningsprosessene deres
 • Optimere håndteringen av deres egne varemerker med en godkjent kundeliste.

Kontakt oss for å få ytterligere informasjon

Plast

Utvidet funksjonalitet utviklet til prosessindustrien

Stanardisert og fullt integrert funksjonalitet

EG’s IT-løsninger til prosessindustrien supplerer den sterke kjernefunksjonaliteten i Dynamics 365 og Dynamics AX med ekstra funksjoner, som bidrar til å forenkle og automatisere de bransjespesifikke forretningsprosessene deres.

Practitioners

Advanced quality management

Vis mer

Advanced quality management

Oppfyll forventningene til kvalitet, og pass på bunnlinjen

Optimering av prosedyrene for kvalitetskontroll i produksjonen og sikring av kvaliteten i de ferdige produkter er forretningskritiske forhold som kan ha stor innvirkning på rentabiliteten deres. 

Med avansert kvalitetsstyring kan dere innføre fleksible og effektive prosedyrer for kvalitetskontroll som gir dere mulighet for å: 

 • Opprette prøver til ytterligere analyse og stabilitetstest automatisk
 • Kontrollere produksjonen direkte ved spesifikke trinn i prosessen
 • Fininnstille prosesstyringen via angivelse av prøvetakings- og testhyppighet
 • Forbedre kvaliteten og sikkerheten med utvidede kvalitetsprosedyrer hvis en test viser feil.

Chemicals

Advanced sample management

Vis mer

Advanced sample management

Prøvestyring og test uten dyre, tilkoblede systemer

I mange virksomheter i prosessindustrien er uttaking, sporing og test av prøver en vesentlig del av den daglige prosess- og kvalitetskontrollen.

Med funksjonalitet til avansert prøvestyring kan dere understøtte disse viktige prosessene uten behov for et dyrt, eksternt system. Dere kan: 

 • Spore og håndtere prøver i et felles grensesnitt
 • Knytte prøver til produksjonsordrer, partier og lagerrelaterte opplysninger
 • Utføre tidsavhengige stabilitetstester, som forbedrer styringen av hyllelevetid
 • Se historiske testresultater grafisk og på den måten identifisere tendenser.

EG Variant Bildehåndtering

Advanced customer approval

Vis mer

Advanced customer approval

Overhold kundenes krav automatisk

I en tid med hard konkurranse er det viktigere enn noensinne å kunne tilby varer som oppfyller kundenes høye krav til f.eks. produktkvalitet, -dokumentasjon og -sertifiseringer, ingredienser og underleverandører, og som overholder relevant nasjonal og internasjonal lovgivning. 

Med en godkjent kundeliste kan systemene deres automatisk hjelpe med å sikre at alle partiene dere produserer, og alle forsendelser dere sender, oppfyller sluttkundenes forventninger og behov. Dere kan: 

 • Overholde kundenes høye krav til individuelle partiproduksjoner
 • Skape gjennomsiktighet; fra råvarer og underleverandører til ferdige forsendelser
 • Dokumentere kundespesifikke kriterier for overholdelse av kontrollkrav
 • Understøtte internasjonal handel ved overholdelse av lokale lovkrav.

Les mer 

afrapportering

Advanced vendor management

Vis mer

Advanced vendor management

Innfri forventningene til kvalitet og politikk med avansert godkjennelse og kontroll av leverandører 

Med pressede avanser, korte deadlines og høye forventninger til kvalitet og kravoverholdelse kan det være en utfordring å velge ut de mest egnede og pålitelige leverandørene til de kritiske produktordrene. 

En godkjent forhandlerliste gir dere funksjonalitet til avansert godkjennelse og kontroll av leverandører. Dette hjelper med å sikre at de produktene som dere kjøper inn fra godkjente leverandører er produsert, markedsført, håndtert og dokumentert i overensstemmelse med forventningene og virksomhetspolitikkene deres. Dere kan: 

 • Optimere prosessene deres for godkjennelse og utvelgelse av leverandører
 • Automatisere og forenkle innkjøpsprosessen deres
 • Dokumentere handelsbetingelsene deres med leverandørene fullt ut
 • Dokumentere resultatene av kontrollene deres av leverandører og produsenter
 • Lettere overholde virksomhetens politikker for godkjennelse og kontroll.

Les mer og se videoen nedenfor.

 

nemkonto

Automatic production control and release

Vis mer

Automatic production control and release

Frigi paller og containere automatisk basert på testresultater

Løsningen understøtter automatisk partifrigivelse, basert på kvalitetstest av prøver. Ved større produksjon eller masseproduksjon kan dere med sekvensstyring spore og frigi spesifikke containere fra et produsert parti på bakgrunn av resultatene av kvalitetstesten deres. Dere kan:

 • Definere produkttilgjengelighet basert på resultater av kvalitetstest
 • Styre tilgjengeligheten pr. parti eller ID-nummer (pall eller container)
 • Bruke sekvensstyring til å kontrollere spesifikke ID-numres tilgjengelighet basert på prøver og testresultater
 • Automatisk teste bestemte containere igjen.

tilsyn-loop-hus

Batch information display

Vis mer

Batch information display

Ta velinformerte beslutninger om innkjøp, salg og forbruk av partivarer

Ved arbeid med partistyrte produksjonsprosesser, må beslutninger om innkjøp, salg og forbruk av varer tas basert på detaljert informasjon om de aktuelle partiene.

Med Batch Information Display kan du se standard partiverdier og partiattributter fra flere partier i én enkel oversikt, noe som er tids- og ressursbesparende og som muliggjør mer velinformerte beslutninger for bedriften.

Løsningen fungerer problemfritt med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations for å hjelpe deg med:

 • Se konsolidert informasjon fra flere partier i én enkelt visning.
 • Definere hvilken informasjon som vises for enkeltprodukter og produktgrupper.
 • Ta informerte beslutninger om hvilke varer du skal selge og forbruke.
 • Støtte typiske roller og forretningsprosesser og øke den enkeltes produktivitet.

Les mer på faktaarket.

graf

Extended production handling

Vis mer

Extended production handling

Håndter blandet produksjon, puljeproduksjon og kampanjeproduksjon med minimalt svinn  

Det kreves presis og dynamisk kontroll av produksjonsprosessene deres for å kunne arbeide med store mengder og sikre en kontinuerlig produksjonsflyt.

Med utvidet produksjonsstyring får dere full kontroll over prosessene deres for blandet produksjon, puljeproduksjon og kampanjeproduksjon. Dere kan:

 • Sikre kontinuerlig partiproduksjon av forskjellige størrelser basert på produksjonsutstyrets funksjonalitet
 • Samle partiordrer, slik at dere kan produsere bulkvarer og pakkede varer
 • Kontrollere kvalitets- og frigivelsesprosedyrene for de enkelte ID-numrene
 • Få automatisk tilbakemeldinger og «klarsignal» fra flere forskjellige ledd i produksjonen.

Les mer og se videoen nedenfor.

 

Mobile devices

Extended support for mobile devices

Vis mer

Extended support for mobile devices

Gi medarbeiderne mulighet for å bruke mobile enheter også utenfor lageret

I tillegg til at medarbeiderne deres kan bruke mobile enheter til alminnelige lagerprosesser, kan de raskt og effektivt gjennomføre løsningsspesifikke kvalitetsprosesser med en mobiltelefon, et nettbrett eller en håndholdt scanner.

Laboratorieteknikerene og kvalitetsmedarbeiderne deres kan:

 • Motta varer og opprette og bearbeide de nødvendige prøvene til testing
 • Flytte prøver og endre prøvestatus
 • Registrere testresultater
 • Registrere inn- og utgående emballasje
 • Endre produkttilgjengelighet.

time sag

Product lifecycle management

Vis mer

Product lifecycle management

Fleksibel planlegging og implementering av produktlivssykluser

Uansett om dere tester råvarer fra en ny leverandør, tester nye ingredienser fra en eksisterende leverandør eller optimerer produksjonen av nye produkter, er styring av varens livssyklus avgjørende for forretningen deres.

Avansert styring av produkters livssyklus (PLM – product lifecycle management) gir dere mulighet for å definere livssyklusfaser og kontrollere hvilke forretningsprosesser som skal blokkeres for et produkt i en gitt fase.

Den utvidede PLM-funksjonaliteten omfatter:

 • Fleksible definisjoner av livssyklusfaser
 • Uavhengig blokkering av kjøps-, produksjons- og salgsaktiviteter basert på livssyklusfaser
 • Fremheving av en vares livssyklusfase via ikoner og farger i applikasjonen.

EG Product Documentation

Vis mer

EG Product Documentation

Opprett produktdokumenter dynamisk og få full oversikt over dokumentasjon

Det er tidkrevende å opprette og vedlikeholde dokumentene du trenger for å støtte produkter og prosesser og oppfylle krav fra kunder, leverandører og myndigheter.

I tillegg er det vanskelig å gi medarbeiderne full oversikt over dokumenter, filer og notater som ligger i systemet.

EG Product Documentation løser begge disse utfordringene. Du kan opprette og skrive ut standardiserte produkt- og partidokumenter fra Dynamics 365 og gi brukerne oversikt over dokumentasjonen som er opprettet ‒ eller vedlagt ‒ i systemet for en bestemt post fra hvor som helst i datastrukturen.

Løsningen fungerer problemfritt med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operational, og gir:

 • Raskere, enklere opprettelse av datablader og sertifikater
 • Generering av dokumentinnhold basert på kunde og destinasjonsland
 • Dokumentasjon på språk som systemet støtter
 • Opprettelse, validering og utskrift av dokumenter direkte fra salgsordrelinjer
 • Tilgang til dokumentasjon på tvers av datastrukturen fra ett visningssted.

Les mer og se videoen nedenfor.

Project collaboration

Shipping packaging management

Vis mer

Shipping packaging management

Raskere og enklere styring av behovene for emballasje

Emballasjematerialer har ofte en verdi i seg selv for virksomheten eller samarbeidspartnerene deres.

Registrering og sporing av mengden, verdien og plasseringen av emballasje er en tidkrevende prosess som kan resultere i feil, og gjøre lager- og logistikkdriften mindre effektiv.

Avansert emballasjestyring hjelper dere med å optimere emballasjeprosessene og oppfylle behovet for fleksibel emballasje. Dere kan:

 • Håndtere både engangs- og gjenbruksemballasje
 • Spore emballasje internt og hos kundene deres
 • Registrere inn- og utgående emballasje
 • Avstemme emballasjekonti direkte på salgsfakturaer.

Les mer og se videoen nedenfor.

 

EG WHS Label Extension

Vis mer

EG WHS Label Extension

Optimal etikettdesign med tilgang til viktige partistamdata

EG Label Extension bidrar til optimal etikettdesign ved å samle partidata fra flere kilder og tilby øyeblikkelig visning av etiketter med reelle ERP-data, slik at du raskt kan kontrollere etikettlayout og -innhold.

Løsningen omfatter et visningsverktøy som henter inn samtlige etiketter som er produsert i ERP-installasjonen, slik at du kan søke etter bestemte etiketter og forhåndsvise etiketter i en tydelig og leselig layout.

Løsningen fungerer problemfritt med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, og gir:

 • Enkel tilgang til partidata med kjente grensesnitt for dokumentruting.
 • Nøyaktige data gjennom bruk av partidata direkte fra ERP-installasjonen.
 • Forhåndsvisning og visning av etiketter – se layout mens du arbeider med designen, og vis ferdige etiketter.
 • Fleksibel etikettdesign som reduserer antall nødvendige etikettlayouter.
 • Problemfri integrasjon til alle partidata samt til hele prosessen med etikettlayout.

Les mer og se videoen nedenfor.

Les noen av våre kunders historier

 • Lantmännen Unibake
 • CO-RO
 • Missionpharma
 • Palsgaard
Tilbake
Fremover

Lantmännen Unibake øker konkurransekraften ved standardisering

Lantmännen Unibake er et av verdens største bakerikonsern. Nå har konsernet standardisert forretningsprosessene og fått en bedre oversikt over dataene, mindre manuelt arbeid og større konkurransekraft.

Se videoen her

Microsoft Dynamics 365-standardløsning, som gir bransjespesifikke muligheter

Implementering bit for bit sikret CO-RO en suksessfull overgang til en skyløsning

CO-RO A/S er en av verdens ledende leverandører av fruktbaserte leskedrikkonsentrater, men for fortsatt å kunne være en dominerende aktør var det nødvendig å handle enda mer agilt i forbindelse med test og utvikling av nye produkter.

Derfor var en skybasert Microsoft Dynamics 365-løsning til prosessindustrien opplagt.

Forretningen vår utvikler seg hele tiden, og det samme gjør Microsoft Dynamics 365. Det gir oss den nødvendige fleksibiliteten når digitaliseringsbehovet vokser. Michael Johnny Pedersen, daglig leder, IT, CO-RO A/S

Stabil drift som matcher behovet

Missionpharma ønsket selv å ivareta det forretningsmessige og å overlate alt det andre til EG.

Missionpharmas målsetting var at IT-avdelingen kunne fokusere på det tilgjengelige forretningsmessige nivå, i en erkjennelse av at virksomheten ikke kan ha alle de ekspertiser som skal til for å drive en IT-plattform av denne størrelse.

Vi er svært fornøyde med EG. Driften ligger trygt i deres hender – fjernovervåket 24/7. Frank Jumppanen Andersen, IT-sjef, Missionpharma A/S

Palsgaard sikrer globalt overblikk med Dynamics AX

Tett samarbeid med EG skapte et fundament for vekst.

Palsgaard A/S spesialiserer seg i utvikling og produksjon av ingredienser til fødevarebransjen. Virksomheten er i internasjonal vekst, og hadde en rekke bestemte krav til en ny ERP-løsning.

Etter grundig research i markedet, valgte Palsgaard en EG-prosessløsning basert på Microsoft Dynamics AX 2012.

Vi har en klar, global vekststrategi, og nå har vi også rammene til å vokse på ERP-siden. Michael Ladegaard, CFO, Palsgaard A/S

Bransjekunnskap og trender

 • Bærekraftig matvareproduksjon med automatisert prosesskontroll.
 • Topp 7 digitale trender i 2017 for produksjonsvirksomheter
 • 11 ting du kan bruke Machine learning til
 • EG Årets Dynamics 365-partner
Tilbake
Fremover

Bærekraftig matvareproduksjon med automatisert prosesskontroll.

Forbrukere, kjeder og kunder krever i økende grad at matvareprodusentene kan levere bærekraftige produkter. Det skjerper kravene til et system for prosesskontroll.

Les mer
Bærekraftig matvareproduksjon med automatisert prosesskontroll.

Topp 7 digitale trender i 2017 for produksjonsvirksomheter

Digitaliseringen er her, og utviklingen går bare raskere og raskere for hvert år. I 2016 fikk vi se konsepter som cloud og business analytics. Etter flere år med heftig promotering, har det slått rot i markedet. TransformationTools har tatt en titt på de syv trendene i 2017, som produksjonsvirksomhetene må holde et ekstra øye med.

Les mer
7 digitale trender

11 ting du kan bruke Machine learning til innen produksjonsvirksomheter

Digitale muligheter har allerede endret måten vi driver virksomheter på. I fremtiden vil det bare gå raskere og raskere. Her er 11 måter du kan bruke Machine learning til produksjonsvirksomheten.

Les mer
Machine learning

EG årets Microsoftpartner på Dynamics 365

Microsoft anerkjenner EG som Norges fremste Dynamics 365-leverandør. Under årets, globale partnerkonferanse, Microsoft Inpsire ble EG Norge tildelt prisen "Årets Dynamics 365-partner".

Les mer
EG Norge best på Dynamics 365

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.