TQM Total Quality Management
27. februar 2017

Alt om Total Kvalitetsledelse (Total Quality Management - TQM)

Total Quality Management (TQM), eller Total kvalitetsstyring på norsk, er en omfattende tilnærming til kvalitetsforbedring og ledelse som har vist seg å være svært effektiv for organisasjoner over hele verden. I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på opprinnelsen til TQM, nøkkelprinsippene bak det, implementeringen i organisasjoner, verktøy og teknikker for TQM-suksess, fordelene med TQM, case-studier av TQM i praksis, utfordringer ved implementeringen, betydningen av kontinuerlig forbedring, ledelsesrollen og fremtidige trender innen TQM.

 

Opphavet til Total Quality Management (TQM)

TQM oppsto som en respons på behovet for høyere kvalitetsstandarder i industrialiserte nasjoner på 1950-tallet. I Japan, der produksjonen hadde blitt ødelagt etter andre verdenskrig, var det en klar erkjennelse av at kvalitet var avgjørende for å gjenoppbygge økonomien.

Japanske selskaper som Toyota og Sony tok ledelsen i å implementere TQM-prinsipper som fokuserte på alle ledd i produksjonsprosessen. Med fokus på feilforebygging og kontinuerlig forbedring oppnådde de enestående resultater og la grunnlaget for den globale utbredelsen av TQM. I tillegg til Japan begynte også vestlige land å innse viktigheten av TQM i løpet av 1970- og 1980-tallet. Amerikanske selskaper som Ford og General Electric begynte å implementere lignende prinsipper for å forbedre kvaliteten på sine produkter og tjenester. Den økende konkurransen fra japanske selskaper tvang vestlige selskaper til å revurdere sin tilnærming til kvalitetsstyring og søke etter mer effektive metoder.En av de sentrale prinsippene i TQM er å involvere alle ansatte i kvalitetsforbedringsprosessen. Dette skaper en kultur hvor alle medarbeidere er ansvarlige for kvaliteten på produktene eller tjenestene de leverer. Gjennom opplæring, kommunikasjon og belønningssystemer oppmuntres ansatte til å identifisere og løse problemer som kan påvirke kvaliteten. Denne helhetlige tilnærmingen har vist seg å være svært effektiv for selskaper som ønsker å opprettholde konkurranseevnen i et stadig skiftende marked.

 

Implementere TQM i din virksomhet

Implementeringen av TQM i en organisasjon krever en systematisk tilnærming. Først og fremst må ledelsen forplikte seg til å drive kvalitetsforbedring og sikre at alle medarbeidere forstår betydningen av TQM. Det er nødvendig å etablere klare mål og målingssystemer for å evaluere fremgangen.

En viktig del av å implementere Total Quality Management (TQM) er å skape en kultur for kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Dette innebærer å oppmuntre til åpen kommunikasjon, læring fra feil og konstant søken etter måter å effektivisere prosesser på. En organisasjon som omfavner TQM fokuserer på å involvere alle ansatte i kvalitetsforbedringsinitiativer, fra toppledelsen til frontlinjemedarbeiderne.

For å implementere TQM kan organisasjoner bruke ulike verktøy og teknikker som inkluderer:

 • PDCA-sirkelen (Plan-Do-Check-Act): En kontinuerlig forbedringsmetodikk som innebærer å planlegge, gjennomføre, evaluere og handle for å oppnå forbedringer.
 • Kvalitetskontroller: Bruk av inspeksjoner og tester for å sikre at produkter og prosesser oppfyller kvalitetsstandarder.
 • Kvalitetssirkler: Grupper av medarbeidere som samles regelmessig for å diskutere og bidra til kvalitetsforbedring.
 • Feilmodus- og effektanalyse (FMEA): En metode som identifiserer potensielle feilpunkter og evaluerer konsekvensene av dem.

Det er viktig å merke seg at vellykket implementering av TQM ikke skjer over natten, det krever tålmodighet, dedikasjon og kontinuerlig engasjement fra alle i organisasjonen. Å bygge en kultur for kvalitet og kontinuerlig forbedring tar tid, men fordelene det kan bringe med seg i form av økt kundetilfredshet, effektivitet og lønnsomhet er vel verdt innsatsen.

 

Fordeler ved Total Kvalitetsledelse

Implementering av TQM kan gi organisasjoner en rekke fordeler. Studier viser at TQM kan føre til høyere kundetilfredshet, reduserte kostnader, økt produktivitet og forbedret omdømme. Kvalitet blir en konkurransedyktig fordel, og organisasjoner som prioriterer TQM oppnår ofte økt markedsandel og inntjening.

Et eksempel på en organisasjon som har oppnådd betydelige fordeler gjennom TQM er X Company. Ved å implementere TQM reduserte de feilraten med 50% og opplevde en 20% økning i kundetilfredshet. Dette førte til økt konkurransekraft og økte inntekter for selskapet.

En annen viktig fordel med Total Quality Management er at det bidrar til å skape en kultur for kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Gjennom fokus på kvalitetssikring og prosessforbedring oppfordrer TQM ansatte til å identifisere og løse problemer på en systematisk måte. Dette skaper ikke bare et mer effektivt arbeidsmiljø, men kan også øke ansattes engasjement og tilfredshet.

 

Case Studies - TQM i praksis

La oss se nærmere på to fiktive case-studier som viser TQM i praksis.

Total Quality Management (TQM) er en tilnærming som fokuserer på kontinuerlig forbedring av kvaliteten på produkter og tjenester gjennom engasjementet til alle ansatte i en organisasjon. Implementeringen av TQM kan variere avhengig av bransje og organisasjonens behov, men målet er alltid å oppnå høy kundetilfredshet og effektiv drift.

 

Case Study 1: Firma Y

Firma Y, en produksjonsbedrift, implementerte TQM med fokus på kundefokus og kontinuerlig forbedring. De innførte kvalitetssirkler der medarbeidere fra ulike avdelinger samarbeidet for å identifisere og løse kvalitetsproblemer. Dette resulterte i betydelige reduksjoner i defekte produkter og økte kundetilfredshet.

Det er viktig å merke seg at implementeringen av TQM ikke skjer over natten, og det krever dedikasjon og engasjement fra ledelsen og alle ansatte. Y Company opplevde en kulturforandring der kvalitet ble en sentral verdi for alle ansatte, og dette bidro til deres suksess med TQM.

 

Case Study 2: Firma Z

Firma Z, en tjenesteytende organisasjon, implementerte TQM ved å etablere klare kvalitetsmål og involvere alle medarbeidere i kontinuerlig forbedring. Gjennom bruk av PDCA-syklusen og jevnlige kvalitetsmøter oppnådde de betydelige forbedringer i kundetilfredsheten og reduserte kostnader.

En av fordelene med TQM er at det legger til rette for en systematisk tilnærming til kvalitetsstyring, der organisasjonen kontinuerlig evaluerer og forbedrer sine prosesser. Firma Z opplevde at ved å implementere TQM, kunne de identifisere ineffektive prosesser og ta nødvendige tiltak for å optimalisere dem, noe som resulterte i økt effektivitet og kundetilfredshet.


Customer-satisfaction-1000x500.jpg

Utfordringer ved implementering av TQM

Selv om TQM kan gi store fordeler, er det ikke uten utfordringer. En av de vanligste utfordringene er motstand fra medarbeidere som er motvillige til endringer. For å overvinne dette er det viktig å drive en grundig opplæring og kommunisere fordelene med TQM-tilnærmingen.

En annen utfordring kan være å skape det nødvendige klimaet for kontinuerlig forbedring. Dette krever at ledelsen skaper en kultur som oppmuntrer til nysgjerrighet, eksperimentering og læring. Ved å belønne og anerkjenne medarbeidere som bidrar til kvalitetsforbedring, kan organisasjoner skape et miljø som stimulerer til kontinuerlig forbedring.

 

TQM og Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring er kjernen i TQM. Organisasjoner må alltid søke måter å forbedre seg på og involvere alle medarbeidere i prosessen. Ved å analysere data, identifisere trender og bruke verktøy som 5 Whys og rotårsaksanalyse, kan organisasjoner effektivt identifisere og adressere underliggende årsaker til problemene.

 

Lederskapsrollen i TQM

En viktig suksessfaktor for TQM er ledelsens engasjement. Ledere må være rollemodeller for kvalitet og kontinuerlig forbedring. Gjennom tydelig kommunikasjon, støtte og ressurstilgang kan ledere bidra til å skape en kultur som fremmer TQM.

 

Fremtidige trender innenfor Total Quality Management

Mens TQM har vært en vellykket tilnærming i mange år, fortsetter utviklingen av nye metoder og verktøy. Fremtidige trender inkluderer økt bruk av teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring for å forbedre produksjonsprosesser og kvalitetskontroll. Digitalisering og automatisering vil sannsynligvis også ha en betydelig innvirkning på TQM-praksis.


ISO-standard-1000x500jpg.jpg

Populære TQM-system i Norge

I Norge er det flere populære TQM-systemer som organisasjoner kan velge å implementere. Et av de mest kjente er EFQM (European Foundation for Quality Management) Excellence-modellen. Dette er en omfattende rammeverk som hjelper organisasjoner med å forbedre ytelsen i alle aspekter av virksomheten.

I tillegg til EFQM er ISO 9001 også en vanlig standard for TQM-implementering i Norge. Denne internasjonale standarden for kvalitetsstyring gir et rammeverk for å etablere, implementere og vedlikeholde et effektivt kvalitetsstyringssystem.

Et eksempel på en norsk organisasjon som har oppnådd suksess med TQM er Aksel & Co. Ved å implementere EFQM-modellen økte de kundetilfredsheten med 30% og mottok flere priser for kvalitetsledelse.

 

Oppsummering

TQM er en kraftig tilnærming til kvalitetsforbedring og ledelse. Ved å fokusere på kundefokus, kontinuerlig forbedring, feilforebygging, medarbeidersamarbeid og datainnsikt kan organisasjoner oppnå betydelige fordeler. Gjennom praktiske verktøy og teknikker kan TQM implementeres i organisasjoner på en systematisk måte. Ledelsens engasjement er avgjørende for å lykkes med TQM. Mens konseptet har eksistert i mange år, fortsetter TQM å utvikle seg i takt med teknologiske fremskritt og fremtidige trender. I Norge er EFQM og ISO 9001 to populære TQM-systemer. Ved å ta i bruk TQM kan organisasjoner forbedre kvaliteten på produkter og tjenester, oppnå økt kundetilfredshet og øke sin konkurransekraft.

 

FAQ

1. Hvordan påvirker TQM-prinsippene organisasjoners strategiske beslutningsprosesser, og hvilke utfordringer kan oppstå i å integrere disse prinsippene i eksisterende strategiske rammeverk?

Svar: TQM-prinsippene har en betydelig innvirkning på organisasjoners strategiske beslutningsprosesser ved å legge vekt på kundefokus, kontinuerlig forbedring og medarbeidersamarbeid. Integrering av disse prinsippene i eksisterende strategiske rammeverk kan imidlertid møte utfordringer knyttet til endringsmotstand blant ansatte, behovet for omfattende opplæring og tilpasning av eksisterende strukturer for å støtte en kultur for kontinuerlig forbedring.

2. Hvilke konkrete tiltak kan ledelsen implementere for å motvirke motstand mot endring blant ansatte under TQM-implementeringen, spesielt i organisasjoner med etablerte kulturer og tradisjoner?

Svar: For å motvirke motstand mot endring blant ansatte under TQM-implementeringen, kan ledelsen implementere en rekke tiltak. Dette kan inkludere å tydeliggjøre fordelene med TQM for de ansatte, involvere dem aktivt i planleggings- og beslutningsprosesser, tilby omfattende opplæring og støtte, samt etablere belønningssystemer som anerkjenner og verdsetter bidrag til kvalitetsforbedring.

3. Hvordan kan TQM tilpasses for å møte spesifikke behov i ulike bransjer eller sektorer, for eksempel helsevesenet eller offentlig sektor, og hvilke unike utfordringer kan oppstå i disse tilpasningene?

Svar: TQM kan tilpasses for å møte spesifikke behov i ulike bransjer eller sektorer ved å ta hensyn til deres unike utfordringer og krav. For eksempel kan implementeringen av TQM i helsevesenet innebære fokus på pasientsikkerhet og klinisk kvalitet, mens TQM i offentlig sektor kan vektlegge effektiviteten av offentlige tjenester og borgeres tilfredshet. Tilpasninger må ta hensyn til sektorspesifikke reguleringer, kulturelle forskjeller og organisatoriske strukturer for å sikre vellykket implementering.

 

TQM-hovedprinsipper Content Module

TQM er basert på en rekke nøkkelprinsipper som har vist seg å være fundamentale for kvalitetsforbedring. Disse prinsippene inkluderer:

Kundefokus: Organisasjoner må forstå og tilfredsstille kundens behov og forventninger.

Kontinuerlig forbedring: Kontinuerlig søken etter å forbedre produkter, prosesser og tjenester.

Feilforebygging: Årsaken til feil må identifiseres og løses for å forhindre at de oppstår igjen.

Medarbeidersamarbeid: Medarbeidere må være engasjerte og involvert i kvalitetsforbedringsprosessen.

Data og fakta: Beslutninger må baseres på målbare data og fakta.

Et annet viktig prinsipp innen TQM er ledelsens engasjement. Ledelsen i en organisasjon må være sterkt engasjert i å støtte og drive kvalitetsforbedringsinitiativer. Dette inkluderer å sette klare mål, tilby ressurser og veiledning, samt kontinuerlig kommunisere viktigheten av kvalitet til alle ansatte.

En annen nøkkelkomponent i TQM er leverandørforhold. Organisasjoner som praktiserer TQM må jobbe tett med sine leverandører for å sikre at de også opprettholder høye kvalitetsstandarder. Dette kan inkludere regelmessig evaluering av leverandørprestasjoner, kvalitetskontroller på inngående materialer og etablering av gjensidig fordelaktige partnerskap.

Total-Quality-Management-1000x500.jpg

TQM-hovedprinsipper Solution Module

TQM er basert på en rekke nøkkelprinsipper som har vist seg å være fundamentale for kvalitetsforbedring. Disse prinsippene inkluderer:

Kundefokus: Organisasjoner må forstå og tilfredsstille kundens behov og forventninger.

Kontinuerlig forbedring: Kontinuerlig søken etter å forbedre produkter, prosesser og tjenester.

Feilforebygging: Årsaken til feil må identifiseres og løses for å forhindre at de oppstår igjen.

Medarbeidersamarbeid: Medarbeidere må være engasjerte og involvert i kvalitetsforbedringsprosessen.

Data og fakta: Beslutninger må baseres på målbare data og fakta.

Et annet viktig prinsipp innen TQM er ledelsens engasjement. Ledelsen i en organisasjon må være sterkt engasjert i å støtte og drive kvalitetsforbedringsinitiativer. Dette inkluderer å sette klare mål, tilby ressurser og veiledning, samt kontinuerlig kommunisere viktigheten av kvalitet til alle ansatte.

En annen nøkkelkomponent i TQM er leverandørforhold. Organisasjoner som praktiserer TQM må jobbe tett med sine leverandører for å sikre at de også opprettholder høye kvalitetsstandarder. Dette kan inkludere regelmessig evaluering av leverandørprestasjoner, kvalitetskontroller på inngående materialer og etablering av gjensidig fordelaktige partnerskap.

Total-Quality-Management-1000x500.jpg

Nyheter

 • Bli med på EG Landax Brukerseminar 2024

  EG Landax ønsker å invitere deg og din bedrift til å delta på det kommende Brukerseminaret, som vil finne sted den 28.-29. mai på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West (Gardermoen).

 • Hva er forskjellen? HSE, EHS, HSSE, HSEQ

  I industri- og forretningsmiljøet er effektiv håndtering av helse, sikkerhet, kvalitet og miljø sentrale faktorer for organisasjoners suksess. Men med en rekke ulike forkortelser som HSQE, SHEQ, SHERQ, HSE-Q, QHSE, HSE, EHS, SHE, HSSE og HSEQ, kan det være forvirrende å forstå nøyaktig hva hver av disse betyr og forskjellen mellom dem.

 • Alt om Total Kvalitetsledelse (Total Quality Management - TQM)

  Lær alt du trenger å vite om TQM (Total Quality Management) i denne omfattende artikkelen.

 • Hva koster ISO-sertifisering?

  ISO-sertifisering kan være en verdifull investering for organisasjoner som ønsker å oppnå høy kvalitet, effektivitet og konkurransedyktighet, men hva er kostnadene knyttet til dette?

 • Green Digital og EG Landax inngår strategisk partnerskap for Avanserte Integrasjonsløsninger

  Green Digital AS, en ledende aktør innen teknologi, rådgivning og prosjektledelse, inngår et nytt partnerskap med EG Landax.

 • Endringsledelse og kontinuerlig forbedring

  Oppdag hvordan du kan implementere endringsledelse og kontinuerlig forbedring på en effektiv måte i din organisasjon.

 • Internkontroll enkelt forklart

  Internkontroll kan defineres som de tiltakene en virksomhet selv gjennomfører internt (egenkontroll) for å sikre at aktiviteter planlegges, utføres, følges opp og forbedres i samsvar med målsettinger og krav i lovverk og regler.

 • EG Landax og ASKO Norge: Nytt samarbeid for kvalitet og kontroll

  EG Landax ser frem til å støtte ASKO i deres mål om effektiv kvalitetsstyring og internkontroll gjennom vårt fleksible system. Dette partnerskapet markerer et spennende kapittel for begge parter, og vi ser fram til å styrke ASKO med skreddersydde løsninger.

 • Et vellykket seminar!

  Vi ønsker å takke våre fantastiske deltakere, kunder og samarbeidspartnere, for å ha gjort brukerseminaret den 13.-14. november til en suksess! Gjennom to inspirerende dager delte vi verdifull innsikt om EG Landax og kvalitetsledelse, samtidig som vi rettet fokus mot økte krav i den digitale tidsalderen.

 • Er et digitalt kvalitetsstyringssystem viktig og riktig for din virksomhet?

  Et digitalt styringssystem for kvalitet kan være den løsningen du trenger for å ta virksomheten din til neste nivå. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor et nettbasert kvalitetsstyringssystem er så viktig for alle virksomheter, samt fordelene, implementeringen og utfordringene knyttet til det.

 • Landax Brukerseminar 2023: Bli inspirert og styrk din kompetanse

  Vi har gleden av å invitere alle våre kunder og samarbeidspartnere til vårt etterlengtede Landax Brukerseminar på Gardermoen den 13.-14. november.

 • Styringssystem, kvalitetssystem og ledelsessystem – hva er forskjellen?

  Et styringssystem er et verktøy for å skape orden i en virksomhet. Med et system der ansatte arbeider i samsvar med de målene og metodene ledelsen har satt, blir det mye lettere at alle styrer bedriften mot samme retning.

 • Risikoanalyse i virksomheter: Fordelene med skybaserte systemer

  I en verden preget av teknologisk utvikling og økende kompleksitet, er risikoanalyse blitt en nøkkelfaktor for moderne virksomheter. Skybaserte systemer gir flere fordeler som kan hjelpe din bedrift med å navigere i det stadig skiftende forretningslandskapet.

 • 10 grunner til hvorfor du bør anskaffe et styringssystem for kvalitet og ledelse

  Alle virksomheter, uavhengig av størrelse eller bransje, kan ha nytte av et styringssystem. Systemet kan bidra til å sikre effektivitet, kvalitet og konformitet, samt øke produktivitet og lønnsomhet.

 • Hva er CRM? Vi forklarer hva som ligger bak de tre bokstavene

  Hva betyr CRM? Hva gjør et CRM-system og hvordan kan du bruke det til din fordel? Vi forklarer det enkelt!

 • Alt du behøver å vite om ISO-sertifisering

  Behøver min bedrift å bli ISO-sertifisert? Ønsker du å sikre at kundene dine blir fornøyde? Med en ISO-sertifisering gir det virksomheten et bevis på kvalitetssikringen og økt troverdighet.

 • Internkontrollforskriften – helt enkelt forklart

  Det finnes mange begreper, lover og temaer du kan støte på i arbeidslivet. Noen er ikke alltid like enkle å forstå, enten du er leder i en bedrift eller som arbeidstaker. Så hva er egentlig internkontrollforskriften? Og hvorfor er internkontrollen viktig? Vi forklarer!

 • På kurs i Landax-systemet 7.-8. november

  Over 60 fagpersoner fra 40 ulike bedrifter var samlet da Landax holdt kurs på Gardermoen 7.-8. november. Her møttes alt fra kvalitetsledere til ingeniører og økonomer, for å bli inspirert, bygge nettverk og lære mer om systemet i praksis.

 • Risikovurdering – alt du trenger å vite

  En risikovurdering er essensielt for å sikre trygghet på alle arbeidsplasser, men hva innebærer egentlig en risikovurdering?

 • EG avslutter oppkjøpet av Ørn Software Holding AS

  EG, et ledende nordisk programvareselskap, kunngjorde i dag avslutningen av oppkjøpet av det norske selskapet Ørn Software Holding AS.

 • Matsikkerhet – Hva er HACCP og IK-mat?

  HACCP og IK-mat er viktig for å sikre trygg mat i næringsmiddelindustrien. Her får du en innføring på hva HACCP er og forklaring på de 7 HACCP prinsippene.

 • Hva er informasjonskapital?

  Informasjonskapital er summen av en bedrifts seks interne suksessfaktorer, som bidrar til større kapitalutnyttelse og kan brukes som ledestjerner.

 • Derfor bør du digitalisere avtalehåndteringen

  Ved å gå over til en digital avtalehåndtering får man full oversikt til enhver tid, som gjør at du ikke mister viktige frister og kan ivareta forholdet til samarbeidspartnere.

 • Hva er ISMS?

  ISMS er et styringssystem for informasjonssikkerhet, og er en forkortelse for det engelske begrepet «Information Security Management System».

 • Risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse

  Gjennom å drive kvalitetsledelse med risiko i bakhodet, har man hele tiden en underliggende bevissthet på farer og muligheter.

 • GDPR, HMS og internkontroll – hvorfor er det viktig?

  GDPR, HMS og internkontroll må bli tatt på alvor i bedrifter for å beskytte individer, og integriteten til både individer og organisasjoner.

 • Hvilket styringssystem skal jeg velge?

  Straks en ny-oppstartet bedrift må involvere andre interesseparter er det fornuftig å gå til anskaffelse av et styringssystem for å få full kontroll fra start.

 • Hva er kvalitetsledelse?

  Enhver bedrift har behov for kvalitetsledelse for å tilfredsstille sine kunder og møte krav til kvalitet, derfor er det viktig å ha god kontroll på prosessene for å kunne sikre kvalitet i alle ledd. Her vil vi gi en innføring på kvalitetsledelse.

 • Er du motivert til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid?

  I et marked som står i stadig forandring, og med mye konkurranse, er det helt nødvendig for bedrifter å ha fokus på tilpasninger og forbedringer. Hva kan vi gjøre for å bedre produksjonsprosessene, produktene og tjenestene våre?

 • EG Landax blir en del av Ørn Software

  EG Landax har i dag signert avtale om å bli en del av Ørn Software, som er et av Norges ledende programvareselskap innen FDV, industrielt vedlikehold og energioptimalisering.

 • SWOT-analyse

  En SWOT-analyse handler om å vurdere og kartlegge en bedrifts forskjellige forutsetninger for å lykkes i markedet. Man ser på bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler, og vurderer dette i sammenheng med behov og utvikling i samfunnet. Hvordan gjennomføres en slik analyse?

 • Ny modul for Avtalehåndtering

  EG Landax lanserer nå en ny modul for håndtering av avtaler og kontrakter som er godt integrert med resten av EG Landax-systemet,

 • Ledelsessystem i nytt perspektiv

  EG Landax – et ledelsesverktøy som etter titalls år i bransjen har utviklet seg til å bli et av de mest komplette styringssystemene på det norske markedet.

 • Dokument eller dokumentert informasjon?

  I de nye standardene for ledelse er det flere steder beskrevet at noe skal vedlikeholdes og oppbevares som dokumentert informasjon. Hva menes med det, og hvordan skal det gjøres?

 • EG Landax lanserer ny app!

  Vi har siden 2013 hatt en egen app for registreringer inn i EG Landax-systemet. Den har vært i daglig bruk hos mange av våre kunder i flere år.

 • Ny personvernlovgivning

  I mai 2018 vil EUs forordning for personvern bli norsk lov. Denne vil da erstatte dagens regelverk, og medfører nye plikter for virksomheter.

 • Er din bedrift i henhold til lover og forskrifter?

  Kundene våre trengte et verktøy som gjorde det mulig å arbeide strukturert med samsvar og holde oversikt over alle besvarelser. Dette var utgangspunktet for dagens Samsvarsmodul.

 • Alt om Total Kvalitetsledelse (Total Quality Management - TQM)

  Lær alt du trenger å vite om TQM (Total Quality Management) i denne omfattende artikkelen.

 • Kundeportalen

  For å gi best mulig oversikt over både kundesaker og utviklingssaker har vi i EG Landax derfor utviklet Kundeportalen.

 • Verktøykassa

  I forskjellige yrker har man ulike verktøy, og man er mer eller mindre avhengige av dette for å få utført jobben sin.

 • Avviksregistrering – et bidrag til forbedringsarbeidet?

  Kvalitetsstyring handler om å lede virksomheten til rett kvalitet.

 • Dokumentert informasjon

  I dagens teknologiske samfunn har håndteringen av dokumentert informasjon tatt en meget praktisk vending.

 • Sette standarden

  Hva menes så med standard? Jo, jeg forstår det slik at det er hvordan sammenhengen mellom diverse faktorer, krav og forventninger tilfredsstilles.

 • Hva vil det si at et styringssystem virker?

  At kvalitets- og styringssystemer virker, er helt essensielt, og er nødt til å tilfredsstille kunders krav til kvalitetsdokumentasjon, sikkerhet og effektivitet om de skal være konkurransedyktige.